GIS analysis with QGIS (12 Des. 2018 to 14 Des. 2018)